Whats Going on...

Class Assemblies


Thursday 27th September   Class 3R & 5L

Thursday 11th October        Class  1P& 4D

Thursday 18th October        Class  2A & 6D

​Thursday 8th November      Class 3W

Friday 9th November           Class 5K

Thursday 22nd November   Class 1L & 4T

​Thursday 29th November    Class 2J & 6F